Deklaracja dostępności

DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarkowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zspczarkow.pl/szkola
Data publikacji strony internetowej:
Data ostatniej istotnej aktualizacji:

STRONA INTERNETOWA POSIADA:
Narzędzie ułatwień dostępu – znaczek widoczny w lewym, górnym rogu strony      

  • podwyższony kontrast
  • możliwość powiększenia liter
  • zmiana czcionki
  • nawigacja z klawiatury
  • skala szarości
  • jasne tło

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  •  filmy nie posiadają audiodeskrypcji,
  •  niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA:

1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Powstańców Śląskich 25, prowadzą do niego schody. W budynku głównym szkoły brak podjazdów dla niepełnosprawnych. Podjazd bez schodów znajduje się z tyłu budynku. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
2. Przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czarkowie nie ma bezpośredniego parkingu, osoba niepełnosprawna może skorzystać z wjazdu na teren wewnętrzny placówki (tzw. wybieg wewnętrzny). Parking znajduje się w sąsiedztwie Domu Kultury w Czarkowie.
3. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi. Przy drzwiach głównych do szkoły zamontowano dzwonek, którym sygnalizuje się potrzebę wejście i pomocy na teren placówki.
4. Budynek główny szkoły i przedszkola składa się z: parteru, I piętra i piwnicy użytkowej. Budynek nie posiada wind i schodołazów.
5. W budynku głównym są zamontowane barierki dla osób niepełnosprawnych przy schodach do sali gimnastycznej, przy schodach, które prowadzą na tzw. galerię, w toalecie na parterze znajduje się dostosowana kabina z poręczami dla osoby niepełnosprawnej.
6. Do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
7. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nie ma osoby posługującej się językiem migowym.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

Deklarację sporządzono dnia 17-03-2021 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarkowie.

 

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Kornelia Kuś
kontaktować się z sekretariatem szkoły: zsp_czarkow@pze-pszczyna.pl
telefon: 32 211 47 59
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

SKARGI I ODWOŁANIA:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Na niedotrzymanie terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Adres: ZSP w Czarkowie, ul. Powstańców Śląskich 25, 43-211 Czarków
E-mail: zsp_czarkow@pze-pszczyna.pl
Telefon: (32) 211 47 59

 

Font Resize