MISJA I WIZJA

Misja szkoły

„ Mądrym być to wielka sztuka, być dobrym jeszcze większa”

Kornel Makuszyński

 

Nasza szkoła:

 1. Dba o przyjazną i życzliwą atmosferę wśród uczniów, rodziców i nauczycieli.

 2. Zapewnia wszechstronny rozwój uczniom i nauczycielom.

 3. Wspiera rodziców w procesie wychowania i nauczania.

 4. Dąży do tego, by każdy uczeń osiągnął sukces.

 

Wizja szkoły

 Nasza szkoła jest miejscem przyjaznym, bezpiecznym, a jej działalność ukierunkowana jest na ucznia i jego potrzeby umożliwiając mu wszechstronny rozwój osobowości.

Nasze działania skierowane są na:

Naukę demokracji:

– uczniowie respektują prawa szkolne;

– nauczyciele, rodzice i uczniowie czują się współgospodarzami szkoły;

 Stałe podwyższanie  jakości pracy szkoły:

– analizujemy potrzeby i oczekiwania uczniów i rodziców;

– ustalamy kierunki zmian jakościowych i je realizujemy;

Podnoszenie  poziomu  działalności szkoły:

– modernizujemy pomieszczenia i wyposażenie;

– wzbogacamy zasoby środków dydaktycznych;

– zapewniamy nowoczesne warunki nauki;

 Zapewnianie bezpiecznego i przyjaznego środowiska:

– spełniamy wymogi bezpieczeństwa i higieny;

– posiadamy dobrze i estetycznie zagospodarowany obiekt;

Tworzenie środowiska przyjaznego uczeniu się:

– jasno określamy wymagania edukacyjne;

– posiadamy motywujący system oceniania;

– rozwijamy kreatywność, odpowiedzialność;

– doskonalimy umiejętność korzystania ze zdobytej wiedzy;

– zapewniamy różnorodność form i środków;

– stosujemy aktywizujące metody pracy;

Zaspokajanie indywidualnych  potrzeb edukacyjnych uczniów:

– rozpoznajemy potrzeby i możliwości edukacyjne uczniów;

– umożliwiamy rozwój zainteresowań i uzdolnień;

– indywidualizujemy proces kształcenia;

 Proponowanie  nowoczesnej oferty edukacyjnej:

– oferujemy wszechstronne kształcenie z wykorzystaniem technologii informatycznych;

– każdemu uczniowi umożliwiamy osiąganie sukcesów edukacyjnych;

– uczymy korzystania z różnych źródeł informacji;

Zapewnianie równych szans:

– wspieramy rozwój osobowy każdego ucznia;

– uczymy tolerancji i empatii;

 Rozwój i promowanie  szkoły:

– prezentujemy swoje osiągnięcia w środowisku;

– rozwijamy naszą ofertę edukacyjną;

– pozyskujemy sojuszników naszych działań;

– działamy na rzecz środowiska lokalnego;

 Doskonalenie potencjału kadrowego:

– nauczyciele podnoszą swoje kwalifikacje;

– gwarantujemy wysoki poziom kształcenia;

Wychowywanie i  zapobieganie zagrożeniom:

– kształtujemy postawy patriotyczne i obywatelskie;

– promujemy zdrowy styl życia;

– przeciwdziałamy agresji;

– jesteśmy otwarci i życzliwi;

Wprowadzanie uczniów  w świat wartości:

– promujemy i egzekwujemy szacunek dla ludzi, dóbr kultury i przyrody;

– uczymy otwartości na drugiego człowieka, odpowiedzialność za własne czyny;

–   wpajamy sprawiedliwość i tolerancję.

                                                MODEL ABSOLWENTA

 

Absolwent Szkoły Podstawowej nr 6  im. Kornela Makuszyńskiego w Czarkowie:

 1. Jest ciekawy świata:

                        – interesuje się otaczającym go światem;

                        – korzysta z różnych źródeł informacji;

                        – poszerza swoją wiedzę.

 1. Jest otwarty:

                        – prezentuje własny punkt widzenia;

                        – chętnie nawiązuje kontakty;

                        – wykorzystuje możliwości, jakie stwarza mu dom i szkoła;

– rozumie ograniczenia wynikające z jego wieku.

 1. Jest odpowiedzialny:

                        – ponosi konsekwencje za swoje czyny;

                        – potrafi cieszyć się z sukcesów;

                        – godnie znosi porażki;

                       – przewiduje skutki swoich działań;

                       – potrafi przyznać się do błędu i przeprosić.

 1. . Jest rozważny:

                        – zna zagrożenia;

                        – ceni swoje zdrowie;

                        – dba o zdrowie swoje i innych;

                        – postępuje zgodnie z zasadami BHP.

 1. Jest świadomy swojej tożsamości:

                        – szanuje i kocha swój kraj;

                        – zna i szanuje dziedzictwo kulturowe swojego regionu;

                        – myśli kategoriami człowieka Europy i świata;

 1. Jest tolerancyjny:

                        – stara się każdego zrozumieć i dostrzec w nim coś dobrego i wartościowego;

                        – potrafi współdziałać w zespole, biorąc pod uwagę poglądy innych.

 1. Dobrze funkcjonuje w swoim otoczeniu:

                        – jest pogodny;

                       – pozytywnie patrzy na otaczający go świat, siebie i innych;

                       – z godnością przyjmuje do grona swoich znajomym nowe osoby.

 1. Jest komunikatywny:

     – sprawnie komunikuje się w języku polskim;

                        – swobodnie wyraża swoje myśli;

                        – swoje przeżycia potrafi przedstawić w formie pisemnej;

                       – podejmuje próby komunikacji w języku obcym.

 1. Jest krytyczny:

                        – zdobywane informacje selekcjonuje i ocenia ich przydatność.

 1. Jest dobrze przygotowany do podjęcia nauki w gimnazjum.

            – posiada wiedzę i umiejętności, które mu pozwolą kontynuować naukę na  kolejnym etapie kształcenia.

 

Font Resize